Pro rodiče

ZIMA - Časté otázky a Všeobecné podmínky „USMĚVAVÉ LYŽOVÁNÍ“


 • Proč dát dítě do lyžařského kurzu v tak raném věku? Děti mají snahu nás již od malička napodobovat a opakovat po nás většinu věcí, co máme my dospělí zažité. Proto je vhodné našim dětem dát zdravý základ co nejdříve. Mnoho z nás se snaží spoustu věcí naučit své děti co nejlépe a přiznejme si, že naše děti nás rodiče někdy nevnímají tak jak bychom to od nich čekali. Proto je dobré svěřit své ratolesti do rukou školených instruktorů, kteří na naše děti působí zcela jiným dojmem a z dětí kolikrát dostávají lepší výsledky, než bychom sami tušili. Sami víme, že nás děti umí někdy velice překvapit! Během pěti výcvikových dnů se děti v malých skupinách, zábavnou formou a pod vedením zkušených a kvalifikovaných instruktorů s licencí budou rychle a bezpečně zlepšovat. Kurz je určen dětem od 4 let. V případě nižšího věku je nutné přihlášení konzultovat s organizátorem. Každým rokem se u nás naučí lyžařským dovednostem 95% dětí. Vždy jsme rádi za spokojené a usměvavé děti.
 • Co když dítě onemocní? Ve spolupráci se společností Kooperativa pojišťovna, a.s., v případě zrušení cestovní služby (celého týdenního kurzu) z vážných zdravotních důvodů a nebude-li možné zajistit adekvátního náhradníka, poskytne pojišťovna pojistné plnění do výše 80% celkové výše stornopoplatku. Sjednání pojištění v tomto případě neznamená uzavření pojistné smlouvy, ale tzv. přistoupení k již existující pojistné smlouvě uzavřené mezi pojistníkem a pojistitelem. Přistoupením do pojištění se tedy zájemce o pojištění nestává smluvní stranou pojistné smlouvy (pojistníkem), ale pojištěným klientem, a proto pro něj z tohoto vztahu nevyplývají žádné povinnosti ani práva pojistníka, zejména nemůže pojistnou smlouvu měnit či ukončit. K vyřízení pojistné události je NUTNÉ vyplnit příslušný formulář s potvrzením od lékaře a dodat ho organizátorce akce do posledního dne konání kurzu! Pokud máte zájem o pojistnou náhradu, je nutné k lékaři zajít.
  Pokud dítě onemocní během kurzu (akutní onemocnění – za každý den nemoci), vztahuje se pojištění nevyužité cestovní služby na náhradu doložených nákladů uznaných pojišťovnou na nespotřebované cestovní služby ve výši 80%. V tomto případě je nutné toto IHNED nahlásit organizátorce akce a také dodat do posledního dne konání kurzu vyplněný příslušný formulář! Výše uvedené platí, je-li zaplaceno kurzovné k datu splatnosti!!! Podrobné informace najdete níže.
 • Co když je špatné počasí (sněží, velký mráz, vítr, déšť)? Pokud je v provozu ski areál – dostatek sněhu, kurz proběhne. Děti s námi lyžují za jakéhokoliv počasí (chlad, teplo, poprchávání, chumelení – děti mají ochranné lyžařské oblečení, naše vesty a helmy, které je chrání). V případě, že na místě zjistíme extrémní podmínky, bude dětem výuka přerušena a děti budou mít v areálu náhradní lyžařsky zaměřený program. Výuku na místě kompenzujeme. Protože je kurz týdenní a my neovlivníme počasí celého týdne je proto vždy důležité dítě obléci podle aktuálního počasí!!! O Vaše děti se staráme, vždy s největší péčí. Děti si čas s námi užívají za pěkného i nepříznivého počasí.
 • Když nebude sníh? V případě, že ski areál nebude po dobu konání kurzu v provozu, bude Vám nabídnut náhradní termín, popř. jiné lyžařské středisko. Pokud již náhradní termín není volný, bude vám vráceno 90% zaplacené částky. 10% je minimální částka, která pokryje nemalé náklady, které jsou spojené nejen s přípravou celé zimní sezony. Celou přípravu a průběh akce financujeme z vlastních prostředků, bez dotací či sponzorských darů a částka za kurz je kalkulována při nákladech na minimální zatížení rodičů. Děkujeme za pochopení. V termínu od 18.3. by bylo vráceno 100% zaplacené částky.
 • Co si děti mají vzít s sebou? Lyže a lyžařskou obuv (pokud si je nepůjčují na místě), čepici nebo kuklu pod helmu. Oblečení k aktuálnímu počasí. Vše prosím řádně podepište tak, aby podpis odolal sněhu a vodě. Lyžařské hole děti nebudou potřebovat! Pokud ano, budou je mít zapůjčené zdarma. Děti z 2.stupně ZŠ – hole sebou. Informace obdržíte před nástupem.
  Jak bude výuka probíhat? Jedná se o skupinovou výuku lyžování. Děti budou rozřazeny do skupin podle výkonnosti, kterou udali rodiče na přihlášce. Během prvního dne jsou děti přeřazovány dle aktuálních dovedností. Postup ve výuce závisí na nejslabším členu skupiny. Výuka probíhá v dětské lyžařské školce s lanovým vlekem. Ve chvíli, kdy děti ve skupině umí bezpečně zastavit v pluhu a oblouk v pluhu, pokračuje výuka na veřejné sjezdovce. Pokud bude některé z dětí postupovat ve výuce výrazně rychleji než zbytek skupiny, bude podle možností organizátora přeřazeno do vyšší skupiny. Cílem je osvojení lyžařských dovedností, popř. jejich rozvoj, prohloubení vztahu dětí k zimě, formou zábavných her na sněhu. Kurz je ukončen závody.
 • V jak velkých skupinách probíhá výuka lyžování? Při výuce lyžování garantujeme průměrně 6 dětí na jednoho instruktora. V prvních dnech se skupiny mohou pro zajištění bezpečnosti a efektivnosti výuky spojovat (12 dětí na 2 instruktory). Taky může dojít k nerovnoměrnému rozložení skupin, kdy ve skupině pokročilejších lyžařů bude např. 7 dětí na 1 instruktora a naopak u začátečníků 5 dětí na 1 instruktora.
 • Kde se děti budou přezouvat a svačit? Na přezouvání a svačinu mají děti dostatek prostoru ve vytápěném zázemí Ski areálu. Prostor je v bezprostřední blízkosti dětského lyžařského parku.
 • Co když některé dítě pláče? Některé, zvláště ty nejmenší děti pláčou po mamince, nebo protože nezvládají nové prostředí. Instruktoři se je snaží zabavit, motivovat, odměňovat. Je na zvážení rodičů, zda přihlásit dítě, pokud mají pochybnosti, zda kurz zvládne. Jedná se o skupinovou výuku lyžování, proto se instruktor bohužel nemůže věnovat pouze 1 dítěti. Pokud dítě dlouhodobě pláče tak, že není schopné absolvovat výuku a hrozí, že mu bude např. zima, je dítě svěřeno paní učitelce ze školky, nebo si jde sednout do lyžařské školy. V případě, že se rodiče rozhodnou dítě v dalších dnech ponechat ve školce nebo doma, nevztahuje se na promeškané hodiny žádná kompenzace.
 • Můžou se rodiče přijet podívat? Rodiče se mohou přijet podívat, nemohou však využívat společnou dopravu autobusem (výjimkou jsou rodiče místo učitelů). Prosíme rodiče, aby sledovali výuku z povzdálí (nejlépe tak, aby je děti neviděly), nezasahovali do výuky a nechodili do dětského lyžařského parku.
 • V kolik hodin začínají závody a jaký je jejich průběh? Závody probíhají po tréningu na trati závodů a během výuky po skupinách. V pátek je připraveno slavnostní vyhlášení výsledků závodu a společné focení. Prosíme rodiče, aby si neodváželi děti z kurzu dříve a neodnášeli jejich soukromé vybavení, např. během vyhlášení. Instruktoři odvedou po vyhlášení a focení děti do zázemí Ski areálu, kde se přezují a donesou všechno vybavení dětí před lyžařskou školu.
 • Budou děti, které už umějí lyžovat jezdit na vlecích? První den lyžařského kurzu jsou děti na dojezdu sjezdovky a v dětském lyžařském parku přezkoušeny z lyžařských dovedností. Je nutné ověřit si z důvodu bezpečnosti lyžařské dovednosti dětí. U některých dětí neodpovídá lyžařská pokročilost, uváděná v přihlášce, skutečnosti!!! Tyto děti jsou během prvního dne, popř. po prvním dnu přeřazeny do jiné skupiny. První skupina se většinou již první den dostane k jízdě na lyžařském vleku. Další skupiny, v závislosti na jejich dovednostech, začínají jezdit na vleku v průběhu dalšího pokračování kurzu. Do výuky jsou u všech skupin průběžně zařazovány hry a cvičení na rovině, mírném svahu, šlapání a vstávání z pádu. Cílem výuky není najezdit co nejvíce kilometrů, ale naučit děti novým lyžařským dovednostem a hlavně zaujmout tak, aby děti lyžování bavilo.
 • Moje dítě již jezdí oblouky v paralelním postavení (bez pluhu), má pro něj kurz smysl? Samozřejmě, kurz má smysl pro každé dítě. Vždy je vytvořena skupinka dětí dle lyžařské dovednosti. V každém případě je dětem lépe na horách a čerstvém vzduchu.
 • Jak dlouho bude probíhat výuka lyžování? Výuka lyžování probíhá průměrně 2 hodiny každý den (v té době je i přestávka na svačinku). Na přípravu děti mají každý den ještě navíc 1/2hod.V pondělí může být výuka kratší z důvodu delšího času půjčování lyžařského vybavení. V pátek je výuka zkrácena díky, vyhlášení výsledků, ohodnocení a odměnění každého dítěte. A na to se děti nejvíce těší a motivuje je to k lepším výsledkům!
 • Je možné pokračovat ve výuce lyžování i po ukončení lyžařského kurzu? Samozřejmě. Ve Ski areálu je lyžařský klub/ski škola, kde je možné Vaše dítě přihlásit.
 • Zrušení účasti na akci ze strany účastníka akce, nebo jeho zákonného zástupce: Účastník akce, nebo jeho zákonný zástupce má právo kdykoliv zrušit účast sebe, nebo svého dítěte na akci. Zrušení účasti  musí být provedeno písemně. Organizátorovi přináleží odškodnění (storno poplatek), který je stanoven podle délky času mezi odstoupením od smlouvy ze strany účastníka akce, nebo jeho zákonného zástupce (rozhodující je den, kdy bylo toto odstoupení organizátorovi doručeno) a prvním dnem akce, následovně:
  Organizátorovi tedy náleží stornopoplatek ve výši:
  a) 25 a více dnů 50% z ceny akce b) 24 – 4 den 85% z ceny akce c) při stornu 3 – 1 dny před zahájení akce, v průběhu akce, nebo při nenastoupení na akci bez předcházejícího storna 100% z ceny akce. Děkujeme za pochopení. Odškodné se nezapočítává v tom případě, že za účastníka akce bude zajištěn adekvátní náhradník (odpovídající věk, zdravotní stav). Nahlášení náhradníka musí být provedeno písemně.
 • Je dítě pojištěno? Každé dítě má uzavřeno úrazové pojištění, ve kterém je i pojištění odpovědnosti a nemoci.
 • Organizátor si vyhrazuje právo: provést v konečném programu akce drobné úpravy, pokud jsou nezbytné a neovlivní charakter akce, popřípadě změnit místo realizace akce. V případě nepříznivého počasí je připravena náhradní lyžařsky zaměřený program.
 • OSTATNÍ: Podepsáním přihlášky účastník akce, nebo jeho zákonný zástupce stvrzuje, že s výše uvedeným souhlasí, že dítě nemá žádné zdravotní omezení pro absolvování zvoleného kurzu a dává také souhlas s uveřejněním fotografií na reklamních materiálech a na www stránkách Usměvavé aktivity.
 • Podepsáním přihlášky nám také prosím dejte souhlas se zpracováním osobních údajů, bez kterých bychom Usměvavé lyžování nemohli uskutečnit. Vaše data zpracováváme pro potřeby provozní, účetní, bezpečnostní (pojištění dítěte), pro přiřazení Vašich plateb a tak podobně. Vaše data využíváme pouze pro vlastní potřebu a spravujeme v jednoduché databázi pod hlavičkou USMĚVAVÉ AKTIVITY.
 • Do našich aktivit patří Usměvavé lyžování + Usměvavé léto + Usměvavá dovolená.
  Po absolvování kurzu máte možnost odvolat souhlas s vyjímkou dat používaných dle zákonných podmínek. Také máte právo údaje nechat změnit či upravit.
  Kontaktní email: info@usmevaveaktivity.cz

NEMOC - Co dělat


 • Ve spolupráci se společností Kooperativa pojišťovna, a.s. máme uzavřenu Rámcovou smlouvu za výhodných podmínek a to nejen na úrazové pojištění, pojištění zavazadel, pojištění odpovědnosti za škodu, ale také pojištění nevyužité cestovní služby a dodatkové pojištění pro případ zrušení cestovní služby. Sjednání pojištění v tomto případě neznamená uzavření pojistné smlouvy, ale tzv. přistoupení k již existující pojistné smlouvě uzavřené mezi pojistníkem a pojistitelem. Přistoupením do pojištění se tedy zájemce o pojištění nestává smluvní stranou pojistné smlouvy (pojistníkem), ale pojištěným klientem, a proto pro něj z tohoto vztahu nevyplývají žádné povinnosti ani práva pojistníka, zejména nemůže pojistnou smlouvu měnit či ukončit. Pojištění z důvodu nemoci platí, je-li zaplaceno kurzovné k datu splatnosti!!!
 • To znamená, v případě zrušení cestovní služby (celého týdenního kurzu) z vážných zdravotních důvodů a nebude-li možné zajistit adekvátního náhradníka, poskytne pojišťovna pojistné plnění do výše 80% celkové výše stornopoplatku.
 • Víte-li, že jsou ve školce nahlášeni náhradníci, kontaktujte neprodleně paní učitelku, která zajistí záměnu. V tom případě o žádné finance nepřijdete.
 • Pokud dítě onemocní během kurzu (akutní onemocnění), vztahuje se pojištění nevyužité cestovní služby na náhradu doložených nákladů uznaných pojišťovnou od následujícího dne nemoci na nespotřebované cestovní služby ve výši 80%. Náhradu můžete žádat za každý den nemoci.
 • Důležité! K připravenému formuláři je vždy nutné připojit potvrzení od lékaře!
 • Formulář: Zrušení cestovní služby (celý týden)
 • Formulář: Přerušení cestovní služby (část týdne)
 • Co nám dotáte: na formuláři vyplňujete data Vašeho dítěte, číslo účtu a podpis. Ostatní dovyplníme. Tzn., že po paní učitelce, nebo osobně nám do posledního dne Vašeho kurzu (do pátku) doručíte Formulář a lékařské potvrzení (nemusí být vyplněno na formuláři – toto je většinou bez poplatku, poplatek bohužel pojišťovna neproplácí).
 • Co když je dítě nemocné, ale k lékaři nejdeme?
 • Pokud máte zájem o uplatnění pojištění, je nutné k lékaři zajít a mít potvrzení od lékaře.