LÉTO – Všeobecné podmínky


LÉTO


Vážení rodiče,

děkujeme Vám za přihlášení na letní soustředění a tábor „USMĚVAVÉ LÉTO“ a pevně věříme, že budete spokojeni. Pro bezproblémový průběh věnujte pozornost uvedeným informacím:

Obecné informace: Účastníkem akce se může stát řádně přihlášený zájemce ve věku dle propozic k jednotlivým nabídkám, ve zdravotním stavu umožňujícím zájemci absolvovat akci.

Přihlášení na akci: Podmínkou účasti na akci je řádné vyplnění/ odeslání elektronické přihlášky a zaplacení příslušné ceny akce, ve stanoveném termínu, stanoveným způsobem. Za nesprávné a chybějící údaje v přihlášce nese odpovědnost účastník akce, nebo jeho zákonný zástupce se všemi důsledky.

Přihlášením na akci účastník akce, nebo jeho zákonný zástupce souhlasí s uvedenými Všeobecnými podmínkami akce.

Sjednané služby a cena: Detailní program akce a popis sjednaných služeb je uveden v příslušných informacích o akci. Cena je uvedena v informacích o jednotlivých akcích. Cena je konečná a neměnná.

Doprava: Doprava je zajištěna smluvním dopravcem organizátora.

Týdenní soustředění – doprava je součástí soustředění pouze u KONÍ.

Týdenní soustředění – doprava na vyžádání, za poplatek – je možná u ostatních soustředění. Autobus odjíždí z určených míst Ostrava Poruba a okolí směr Ostrava Stará Bělá. Odjezdová místa upřesňujeme a přizpůsobujeme po uzávěrce přihlášek (podle bydliště přihlášených dětí – z jednoho místa min. 15dětí), vždy ze vzdálenějšího místa, max. však do 25km od místa soustředění. Cena za dopravu bude upřesněna po uzávěrce přihlášek.

Tábor – doprava je zajištěna z Ostravy (parkoviště u Domu kultury města Ostravy) a zpět. V případě dovozu/či odvozu dítěte přímo na tábor se cena za dopravu nezohledňuje.

Pojištění:

Ve spolupráci se společností Kooperativa pojišťovna, a.s. máme pro Vaše děti uzavřenyvýhodné podmínky a to nejen na úrazové pojištění, pojištění zavazadel, pojištění odpovědnosti za škodu, ale také pojištění nevyužité cestovní služby a dodatkové pojištění pro případ zrušení cestovní služby. Toto pojištění organizátor uzavírá každému účastníkovi. Sjednání pojištění v tomto případě neznamená uzavření pojistné smlouvy, ale tzv. přistoupení k již existující pojistné smlouvě uzavřené mezi pojistníkem a pojistitelem. Přistoupením do pojištění se tedy zájemce o pojištění nestává smluvní stranou pojistné smlouvy (pojistníkem), ale pojištěným klientem, a proto pro něj z tohoto vztahu nevyplývají žádné povinnosti ani práva pojistníka, zejména nemůže pojistnou smlouvu měnit či ukončit. Pojištění z důvodu nemoci platí, je-li zaplaceno kurzovné k datu splatnosti!!!

V případě zrušení celého soustředění/tábora z důvodu nemoci účastníka:

Je možná záměna za adekvátního náhradníka. Pokud nebude zajištěn náhradník, účastníkovi, nebo jeho zákonnému zástupci v případě zrušení cestovní služby (celého týdenního soustředění/tábora) z vážných zdravotních důvodů, poskytne pojišťovna pojistné plnění do výše 80% celkové výše stornopoplatku.

Formulář ke stažení a vyplnění – Zrušení cestovní služby

V případě přerušení soustředění/tábora z důvodu nemoci účastníka:

Týdenní soustředění – pokud dítě onemocní během kurzu (akutní onemocnění – nově po-čt), vztahuje se pojištění nevyužité cestovní služby na náhradu doložených nákladů uznaných pojišťovnou na nespotřebované cestovní služby ve výši 80%. V těchto případech je nutné toto IHNED nahlásit organizátorce akce. K vyřízení pojistné události je NUTNÉ vyplnit formulář s potvrzením od lékaře a dodat ho organizátorce akce do posledního dne konání soustředění!

Tábor – pokud dítě onemocní během pobytu ná táboře – bude mu poskytnuta péče paní doktorky, v případě závažnější nemoci – si budou muset rodiče pro dítě přijet na tábor na vlastní náklady. V tom případě se vztahuje pojištění nevyužité cestovní služby na náhradu doložených nákladů uznaných pojišťovnou na nespotřebované cestovní služby ve výši 80%. K vyřízení pojistné události je NUTNÉ vyplnit formulář s potvrzením od lékaře a dodat ho organizátorce akce do 1.týdne od ukončení tábora!

Formulář ke stažení a vyplnění – Přerušení cestovní služby

Zrušení účasti na akci ze strany účastníka akce, nebo jeho zákonného zástupce:

Účastník akce, nebo jeho zákonný zástupce má právo kdykoliv zrušit účast sebe, nebo svého dítěte na akci. Zrušení účasti musí být provedeno písemně. Rozhodující je den, kdy bylo toto odstoupení organizátorovi doručeno – doručení o víkendu – počítá se vždy následující pracovní den.

Organizátorovi přináleží odškodnění (storno poplatek), který je stanoven podle délky času (kalendářní dny) mezi odstoupením od smlouvy ze strany účastníka akce, nebo jeho zákonného zástupce a prvním dnem akce, následovně:
a) 25 a více dnů 50% z ceny akce,
b) 24 – 4 den 85% z ceny akce,
c) při stornu 3-1 den před zahájením akce, v průběhu akce, nebo při nenastoupení na akci bez předcházejícího storna 100% z ceny akce. Děkujeme za pochopení.
Odškodné se nezapočítává v tom případě, že za účastníka akce bude zajištěn adekvátní náhradník (odpovídající věk, zdravotní stav). Nahlášení náhradníka musí být provedeno písemně.

POZOR DŮLEŽITÉ!!!

Organizátor nenese zodpovědnost za účastníky, kteří se z jakéhokoli důvodu nedostavili včas na místo zahájení akce. V tomto případě nemají účastníci nárok na žádnou náhradu.

Organizátor si vyhrazuje právo:

Organizátor si vyhrazuje právo provést v konečném programu akce drobné úpravy, pokud jsou nezbytné a neovlivní charakter akce, popřípadě změnit místo realizace akce. V případě nepříznivého počasí je připravena náhradní varianta programu. V případě závažných kázeňských přestupků či porušování vnitřních pravidel může vyloučit dítě ze soustředění/tábora (na náklady rodičů). Při nástupu do autobusu odmítnout viditelně nemocné dítě.

Vyhodnocení celého týdne:

Poslední den akce je připraveno slavnostní zhodnocení úspěchů dětí a pro všechny děti jsou připraveny velmi pěkné drobné ceny.

Ostatní:

Organizátor je povinen uskutečnit akci dle podmínek. Realizace akce je podmíněna dosažením minimálního počtu:

Týdenní soustředění: 20-ti účastníků/termín.

Tábor: 30 účastníků/termín.

Pokud počet účastníků pro danou akci nedosáhne minimálního počtu, vyhrazuje si organizátor právo akci zrušit. V případě zrušení akce ze strany organizátora z důvodu nedosažení minimálního počtu účastníků, bude účastníkům vráceno 100% zaplacené částky.

Odesláním ON-LINE přihlášky účastník akce, nebo jeho zákonný zástupce dává také souhlas s uveřejněním fotografií na www stránkách Usměvavé aktivity/léto/lyžování/dovolená. Objednatel souhlasí s případným užitím fotografií, či videozáznamů, zachycujících jeho dítě, v rámci propagace Usměvavých aktivit.