NEMOC – Formuláře ke stažení


formuláře ke stažení

NEMOC


Pro rodiče
NEMOC – Formuláře ke stažení
Co dělat v případě nemoci:

Ve spolupráci se společností Kooperativa pojišťovna, a.s. máme uzavřenu Rámcovou smlouvu za výhodných podmínek a to nejen na úrazové pojištění, pojištění zavazadel, pojištění odpovědnosti za škodu, ale také pojištění nevyužité cestovní služby a dodatkové pojištění pro případ zrušení cestovní služby. Sjednání pojištění v tomto případě neznamená uzavření pojistné smlouvy, ale tzv. přistoupení k již existující pojistné smlouvě uzavřené mezi pojistníkem a pojistitelem. Přistoupením do pojištění se tedy zájemce o pojištění nestává smluvní stranou pojistné smlouvy (pojistníkem), ale pojištěným klientem, a proto pro něj z tohoto vztahu nevyplývají žádné povinnosti ani práva pojistníka, zejména nemůže pojistnou smlouvu měnit či ukončit. Pojištění z důvodu nemoci platí, je-li zaplaceno kurzovné k datu splatnosti!!!

To znamená, v případě zrušení cestovní služby (celého týdenního kurzu) z vážných zdravotních důvodů a nebude-li možné zajistit adekvátního náhradníka, poskytne pojišťovna pojistné plnění do výše 80% celkové výše stornopoplatku.

Víte-li, že jsou ve školce nahlášeni náhradníci, kontaktujte neprodleně paní učitelku, která zajistí záměnu. V tom případě o žádné finance nepříjdete.

Pokud dítě onemocní během kurzu (akutní onemocnění), vztahuje se pojištění nevyužité cestovní služby na náhradu doložených nákladů uznaných pojišťovnou od následujícího dne nemoci na nespotřebované cestovní služby ve výši 80%. Náhradu můžete žádat za každý den nemoci.

Důležité! K připravenému formuláři je vždy nutné připojit potvrzení od lékaře!

Formulář: Zrušení cestovní služby (celý týden)

Formulář: Přerušení cestovní služby (část týdne)

Co nám dotáte: na formuláři vyplňujete data Vašeho dítěte, číslo účtu a podpis. Ostatní dovyplníme. Tzn., že po paní učitelce, nebo osobně nám do posledního dne Vašeho kurzu (do pátku) doručíte Formulář a lékařské potvrzení (nemusí být vyplněno na formuláři – toto je většinou bez poplatku, poplatek bohužel pojišťovna neproplácí).

Co když je dítě nemocné, ale k lékaři nejdeme?

Pokud máte zájem o uplatnění pojištění, je nutné k lékaři zajít a mít potvrzení od lékaře.